ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wyzwanie
technologiczne

Żyjemy w świecie wielkiego postępu, w którym technologie pomagają nam dostarczać usługi coraz szybciej i wydajniej. Przez wiele lat środowisko naturalne było nadmiernie eksploatowane, przyczyną tego faktu była nadmierna chęć zysku , brak poszanowania naturze oraz krótkowzroczne myślenie, iż zasoby naturalne są nieskończone. Dziś jest czas by zmienić to myślenie.

Misją LIBRA PARTNERS jest stać się kluczowym graczem w zakresie zrównoważonego rozwoju, koncepcji, która niewątpliwie ukształtuje wytyczne firmy w nadchodzącym pokoleniu. Gospodarka o obiegu zamkniętym to filozofia organizacji systemowej inspirowana istotami żywymi, dążąca do zmiany gospodarki liniowej (produkuj, używaj i wyrzucaj) na model o obiegu zamkniętym, tak jak w naturze. 

Przestarzały już liniowy system naszej gospodarki (wydobywanie, wytwarzanie, wykorzystywanie i wyrzucanie) osiągnął swoje granice. Zaczynamy dostrzegać wyczerpywanie się szeregu zasobów naturalnych i paliw kopalnych. Alternatywnie, gospodarka o obiegu zamkniętym proponuje nowy model społeczny, który wykorzystuje i optymalizuje przepływy zapasów i materiałów, energii i odpadów. Celem jest osiągnięcie maksymalnej efektywności wykorzystania zasobów.

Realizacja procesów biznesowych przemysłu drzewnego w Unii Europejskiej nastręcza coraz więcej trudności. Sytuacja tego sektora z roku na rok staje się coraz to większą niewiadomą, m.in ze względu na nieprzewidziane wzrosty cen produktu drzewnego, przerwaniem regularnego łańcucha dostaw surowca wywołanego wojną na Ukrainie oraz masowy eksport rodzimego drewna poza granice naszego kraju.

Co więcej, przemysł drzewny wpływa negatywnie na środowisko naturalne ,w latach 2010–2015 powierzchnia obszarów leśnych na świecie zmalała na świecie o 3,3 mln hektarów. W latach 2021-2022 ceny produktów wykonanych z drewna wzrosły średnio od 60% do nawet 400 % , a cena palety drewnianej wzrosła niemal o 300%. Cykl koniunkturalny w tej branży odbija się również na zwykłych obywatelach, ze względu na wysoką cenę palet drewnianych rośnie cena transportu, a to odbija się na cenach kolejnych produktów. Należy zapoznać się z celami dotyczącymi Zrównoważonego Rozwoju zawartymi w Agendzie 2030 , przyjętej przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku.

Wybrane cele polityki zrównoważonego rozwoju, potwierdzające dopasowanie naszego projektu do celów zawartych w Agendzie 2030.

🟢 9.4 Do 2030 roku podwyższyć jakość infrastruktury i wprowadzić zrównoważony rozwój przemysłu przez zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów oraz stosowanie czystych i przyjaznych dla środowiska technologii i procesów produkcyjnych, przy udziale wszystkich krajów, zgodnie z ich możliwościami.
🟢 12.2 Do 2030 roku zapewnić zrównoważone zarządzanie i efektywne zużycie zasobów naturalnych.
🟢 12.5 Do 2030 roku istotnie obniżyć poziom generowania odpadów poprzez prewencję, redukcję, recykling i ponowne użycie.
🟢 15.2 Do 2020 roku promować wdrażanie zrównoważonego zarządzania wszystkimi typami lasów; zahamować proces wylesiania, odtworzyć zniszczone lasy; znacząco zwiększyć globalny stopień zalesienia i ponownego zalesienia.

W ciągu najbliższych 40 lat światowe zużycie materiałów takich jak biomasa, paliwa kopalne, metale i minerały podwoi się, natomiast masa wytwarzanych rocznie odpadów wzrośnie o 70 procent

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Obieg zamknięty

Kolejnym ważnym aspektem, który wzięliśmy pod uwagę przy wymyśleniu nowej gałęzi produkcyjnej w firmie SZARPOL jest Gospodarka o obiegu Zamkniętym.
Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to koncepcja, w której surowce i produkty pozostają w gospodarce tak długo, jak to możliwe, a wytwarzanie odpadów i użycie energii jest zminimalizowane. Chodzi zatem o odejście od zasady „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”, w której odpady często traktowane są jako ostatni etap cyklu życia. Gospodarka o obiegu zamkniętym proponuje wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Ta idea uwzględnia cały cykl życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, konsumpcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. W ogólnej świadomości społecznej na temat GOZ dominują trendy związane z gospodarką odpadami, takie jak recykling i odzysk. Komisja Europejska w dniu 11 marca 2020 r. wydała Komunikat „Nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym na rzecz czystszej i bardziej konkurencyjnej Europy”.
 W uzasadnieniu Komisja wyraziła obawy, że w ciągu najbliższych 40 lat światowe zużycie materiałów takich jak biomasa, paliwa kopalne, metale i minerały podwoi się, natomiast masa wytwarzanych rocznie odpadów wzrośnie o 70 procent. Zachodzi zatem konieczność rozszerzenia zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz tzw. zrównoważonych produktów

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Ślad węglowy

Zmień palety drewniane na ekologiczne palety LIBRA PARTNERS z surowca HDPE z recyklingu! Dzięki przeprowadzonym symulacjom i obliczeniom wg normy EN 16258:2012 dotyczącej mierzenia śladu węglowego jesteśmy w stanie wskazać o ile zmniejszy się ślad węglowy / emisja CO2 do atmosfery przy użyciu palet LIBRA PARTNERS. Ograniczenie emisji przy wykorzystaniu 33 palet LIBRA PARTNERS w skali miesiąca wynosi 400kg CO2.
Skoro wykorzystując 33 palety LIBRA PARTNERS zamiast 33 palet drewnianych ograniczamy emisję CO2 do atmosfery o 400kg w skali miesiąca, sprawdź ile może ograniczyć emisjsji CO2 miesięcznie Twoja organizacja:

MIESIĘCZNY ZAKUP PALET

500 SZT

6,060 TONY MNIEJ CO2

1000 SZT

12,120 TONY MNIEJ CO2

2000 SZT

24,240 TON MNIEJ CO2

6000 SZT

60,600 TON MNIEJ CO2

10000 SZT

121,120 TON MNIEJ CO2

Spraw by Twoja firma była zgodnia z polityką Zrównoważonego Rozwoju i ESG. Już teraz przygotuj firmę do raportowania niefinansowego ESG. Zmiana palet z drewnianych na plastikowe LIBRA PARTNERS to najprostsze rozwiązanie na znaczne ograniczenie emisji CO2 i śladu węglowego do atmosfery

Firma LIBRA PARTNERS dzięki wytwarzaniu palet z surowca HDPE z recyklingu wpisuje się w zasady Zrównoważonego Rozwoju, Obiegu Zamkniętego oraz Zasady 6R.

raport-lca-libra-partners

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Cykl życia produktu

Analiza LCA, czyli Life Cycle Assessment, to badanie, które pozwala na określenie wpływu danego produktu albo systemu na środowisko podczas całego cyklu życia produktu. Etapy analizy obejmują takie elementy jak określenie celu i zakresu, analizę cyklu życia, a także ocenę wpływu produktu na środowisko. Istotna jest też właściwa interpretacja wyników.

W sierpniu 2023 roku postała analiza Libra Partners przez firmę Envirly – lidera w mierzeniu śladu węglowego produktów dotyczącego naszej palety. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi w niej wynikami.